Informacje o Infogeoskarbie

Infogeoskarb jest systemem wykonanym w Państwowym Instytucie Geologicznym przy współpracy firmy Warnet Sp. z o.o., w pierwszym etapie na zamówienie Ministerstwa Skarbu Państwa, a w drugim etapie na zamówienie Ministerstwa Środowiska. Od 1 stycznia 2012 r. obsługa systemu informacji geologicznej Infogeoskarb wykonywana jest w ramach zadań Państwowej Służby Geologicznej.

Zadaniem systemu jest gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin oraz obiektów hydrogeologicznych zawartych w archiwalnych dokumentacjach. System zaprojektowano i oprogramowano w 2001 r oraz wdrożono poprzez wprowadzenie ponad 15 000 dokumentacji i opracowań geologicznych. W drugim etapie wykonanym w 2003 r. rozbudowano system o dodatkowe informacje dotyczące praw własności, rodzaju, ilości i wartości prac wykonanych dla dokumentacji złożowych. Przewidziana jest dalsza rozbudowa systemu i wypełnianie danymi.

System Infogeoskarb współpracuje z ogólnopolskimi bazami danych: Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski „MIDAS”, Centralną Bazą Danych Geologicznych (CBDG) oraz Bazą Danych Hydrogeologicznych „Bank Hydro”. W ramach InfogeoskarbU wprowadzane są, po zmianach i rozbudowie, dane o dokumentach, o zakresie i kosztach prac geologicznych, ustalana jest historia złoża oraz prawa do poszczególnych dokumentów geologicznych.

Usytuowanie systemu Infogeoskarb i jego otoczenie przedstawia poniższy rysunek:

Rys. 1 Usytuowanie i otoczenie systemu Infogeoskarb
Rys. 1 Usytuowanie i otoczenie systemu Infogeoskarb


Ogólnodostępny zakres funkcjonalny pozwala na uzyskanie informacji o: Powiązanie tytułu opracowania geologicznego (dokumentacji geologicznej) z nazwą złoża kopaliny dotyczy nie tylko dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lecz również opracowań surowcowych. Niekiedy nazwa w dokumentacji różni się od nazwy oficjalnej. Nazwa złoża z dokumentacji geologicznej nie zawsze jest jednoznacznym identyfikatorem złoża. Jedynym unikalnym identyfikatorem złoża jest jego numer kodowy w systemie MIDAS. Przy opracowaniach regionalnych do jednej dokumentacji może być przypisane kilka złóż.

Infogeoskarb spełnia całkowicie WCAG2 i został dostosowany do wymagań z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!


Zasady korzystania z materiałów serwisu PIG-PIB wersja 4.0.5 | 15.10.2012 | E-mail | 0 ms | aktualność danych: 2014-07-01 06:03:12err