Ikona CBDG Kolekcje geologiczne Podsystem CBDG Kolekcje geologiczne

Podsystem Kolekcje geologiczne Centralnej Bazy Danych Geologicznych przechowuje dane o zbiorach Muzeum Geologicznego PIG–PIB w Warszawie i oddziałów regionalnych. Są to dane o kolekcjach paleontologicznych, paleobotanicznych, mineralogicznych i petrograficznych gromadzonych w postaci okazów, polerów, płytek cienkich i preparatów. Zawiera on między innymi dane pochodzące z archiwalnej bazy ARCHIMUZ. Od roku 2006 wprowadzane są do podsystemu nowe informacje o zbiorach Muzeum w Warszawie oraz z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. Nadzór merytoryczny nad ich pracami sprawuje Muzeum Geologicznego PIG–PIB oraz wyznaczone osoby w oddziałach PIG-PIB. Podsystem Kolekcje geologiczne jest ściśle połączony z innymi podsystemami CBDG Otwory wiertnicze i Dokumenty.

Dostęp do danych

Aplikacja internetowa obsługująca podsystem Kolekcje geologiczne umożliwia internautom: zaawansowane wyszukiwanie danych, ich eksport oraz przeglądanie (łącznie z lokalizacją na mapie i zdjęciami wybranych okazów).

Aplikacja CBDG Kolekcie geologiczne

Ekran startowy Aplikacji CBDG Kolekcje geologiczne

Kontakt

Zarządzanie Podsystemem CBDG Kolekcje geologiczne i aplikacją

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
Centralna Baza Danych Geologicznych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: kolekcje@pgi.gov.pl

Zawartość merytoryczna danych

  • Muzeum geologiczne PIG – PIB w Warszawie – e-mail: muzeum@pgi.gov.pl
  • Oddziały PIG – PIB: Górnośląski w Sosnowcu i Dolnośląski we Wrocławiu – e-mail: kolekcje@pgi.gov.pl