Icon CBDG Resources Zasoby danych

01.10.2023

Centralna Baza Danych Geologicznych zawiera:

 • dane katalogowe 884 450 archiwalnych opracowań geologicznych, zgromadzonych w CAG Warszawa oraz w innych archiwach krajowych;
 • dane katalogowe 61 816 map publikowanych, zgromadzonych w Archiwum Map CAG;
 • dane katalogowe 72 963 zdjęć lotniczych;
 • dane o 293 786 otworach wiertniczych, informacje obejmują podstawowe dane o otworach oraz ich profilach stratygraficznych i litologicznych;
 • dane o zasobach rdzeni wiertniczych w CAG PIG, PGNiG i innych jednostkach - dla 10 980 otworów;
 • skany geofizyki wiertniczej dla 811 otworów;
 • metadane o badaniach geofizycznych dla 8 858 otworów;
 • dane karotażowe z 2 730 otworów wiertniczych;
 • pomiary prędkości średnich z 2 691 otworów wiertniczych;
 • 400 797 wyników pomiarów grawimetrycznych zdjęcia szczegółowego;
 • 832 448 wyników pomiarów grawimetrycznych zdjęcia półszczegółowego;
 • 1 429 818 wyników pomiarów całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi;
 • 412 412 wyników pomiarów składowej pionowej Z pola magnetycznego Ziemi;
 • 278 683 wyników pomiarów aeromagnetycznych;
 • 150 244 wyników pomiarów sondowań elektrooporowych;
 • informacje o 12 931 profilach sejsmicznych 2D;
 • informacje o 185 profilach sejsmicznych 3D;
 • informacje o 16 375 pomiarach magnetotellurycznych;
 • rejestracje polowe dla 435 profili sejsmicznych 2D i sumy końcowe dla 35 profili sejsmicznych 2D;
 • informacje o 78 229 osuwiskach z zasobów projektu SOPO;
 • informacje o 7 163 terenach zagrożonych z zasobów projektu SOPO;
 • informacje o 5 390 jaskiniach;
 • dane o 203 044 kolekcjach i okazach z muzeów PIG w Warszawie i oddziałach PIG-PIB;
 • 180 218 analiz geochemicznych dla 4 663 otworów;
 • 11 910 analizy mineralogiczne dla 1 068 otworów;
 • 15 193 analiz petrograficznych dla 761 otworów;
 • 592 analiz sedymentologicznych dla 18 otworów;
 • 2 295 analiz geologiczno-inżynierskich dla 329 otworów;
 • 2 471 654 analiz petrofizycznych dla 3 886 otworów;
 • 2 993 analiz stratygraficznych dla 119 otworów;
 • 764 datowań izotopowych dla 100 otworów;
 • 79 516 analiz parametrów złożowych dla 2 985 otworów;
 • stale rozszerzane dane przestrzenne, zgromadzone w postaci warstw informacyjnych GIS w podsystemie przestrzennym CBDG;
 • liczne słowniki zapewniające standaryzację danych i ich efektywne wyszukiwanie.