Słowniki Centralnej Bazy Danych Geologicznych

Ikona Słowniki CBDG Przeznaczenie słowników

Podstawowym zadaniem geologicznych baz danych jest zapewnienie użytkownikom możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. Reprezentacja danych geologicznych w systemach informatycznych nastręcza zawsze dużo trudności. Przyczyną jest niejednorodność danych źródłowych, niejednoznaczność nazewnictwa, stosowanie różnych konwencji terminologicznych. Powyższe kłopoty rozwiązywane są zwykle przez opracowywanie słowników, które stają się standardem przyjętym w konkretnym systemie informatycznym, a niekiedy też w całym kraju. Zawartość słowników musi zapewniać możliwie pełną zgodność z danym źródłowymi, a także ze współczesną terminologią fachową. Struktura słowników musi umożliwiać efektywne wyszukiwanie danych.

W toku projektu CBDG wykonano kilkadziesiąt słowników, które następnie włączono do bazy. Niektóre słowniki pozyskano z zewnątrz (np. słownik miejscowości GUS), inne zaadaptowano i rozszerzono (np. słownik arkuszy map SMGP). Większość słowników przygotowano w Pracowni CBDG, zwykle przy współpracy specjalistów z zakładów merytorycznych Instytutu, niekiedy także spoza PIG. Słowniki CBDG są modyfikowane i rozbudowywane, zgodnie z wymaganiami związanymi z rozwojem zasobów danych gromadzonych w systemie.

Lista słowników

Baza CBDG zawiera kilkadziesiąt słowników. Najważniejsze z nich to:

Dostęp do słowników