Ikona Podsystem CBDG Analizy Podsystem CBDG Analizy

Podsystem Analizy Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) zawiera dane pomiarowe i analityczne, jakie powstają w trakcie różnego typu prac geologicznych. Źródłem tych informacji są opracowania naukowe, w których badaniom poddawane były próbki pochodzące z otworów wiertniczych lub innych punktów badawczych.

Dane z tego podsystemu są jednym z najważniejszych źródeł informacji o budowie geologicznej Polski. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest lepsze planowanie nowych prac poszukiwawczych a dalsze ich przetwarzanie, coraz bardziej nowoczesnymi metodami, przez kolejne zespoły badawcze, pozwala na bardziej szczegółowe rozpoznanie budowy i zasobów mineralnych kraju.

Dostęp do danych

Powszechny wgląd do podstawowych informacji o zgromadzonych danych analitycznych poprzez aplikację internetową jest bezpłatny. Aby dotrzeć do tych informacji należy najpierw wyszukać w aplikacji "Otwory wiertnicze" interesujący otwór i tam przejść do zakładki "Analizy".

Wgląd do szczegółowych danych możliwy jest jedynie za pomocą komputerów udostępnionych w czytelni CAG. Pełny dostęp do danych wymaga zawarcia umowy z właścicielem danych, których w dużej części jest Skarb Państwa. W tym celu odpowiednie formularze zamieszczone są na stronie CAG.

Szczegółowe informacje o zasadach dostępu do danych są na stronie CBDG Zasady korzystania i dostępu.

Analizy dla wybranych otworów wiertniczych

Zasoby danych

W Podsystemie Analizy CBDG zgromadzono znaczne ilości danych z laboratoryjnych pomiarów właściwości fizycznych i chemicznych skał, badanych punktowo na próbkach z rdzeni wiertniczych lub innych punktów badawczych. Każda współcześnie wykonywana dokumentacja geologiczna zawiera dużą ilość cyfrowych danych analitycznych generowanych przez nowoczesną aparaturę badawczą. Stąd też zaznacza się ostatnio bardzo szybki wzrost liczby danych w Podsystemie Analizy CBDG.

Zestawienie danych w Podsystemie Analizy CBDG (1 lipca 2024):

  • 181 805 analiz geochemicznych dla 4 720 otworów;
  • 12 227 analizy mineralogiczne dla 1 080 otworów;
  • 16 691 analiz petrograficznych dla 778 otworów;
  • 625 analiz sedymentologicznych dla 19 otworów;
  • 2 332 analiz geologiczno-inżynierskich dla 337 otworów;
  • 2 474 131 analiz petrofizycznych dla 3 908 otworów;
  • 3 714 analiz stratygraficznych dla 139 otworów;
  • 892 datowań izotopowych dla 102 otworów;
  • 79 516 analiz parametrów złożowych dla 2 985 otworów.

Lokalizacja próbek pobranych do analiz

Kontakt

Uwagi dotyczące danych analitycznych w CBDG i strony internetowej prosimy kierować na adres:

Centralna Baza Danych Geologicznych
Państwowy Instytut Geologiczny–PIB
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
E-mail: analizy@pgi.gov.pl