Ikona Podsystem CBDG Geofizyka Podsystem CBDG Geofizyka

Podsystem Geofizyka Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) zawiera dane pozyskane w wyniku prowadzonych w Polsce różnego typu badań geofizycznych. W zależności od ich specyfiki informacje o nich mogą znajdować się jako podzbiory danych w innych Podsystemach CBDG.

Dostęp do danych

Dokumentacje geofizyczne

Ekran Aplikacji CBDG Dokumenty Podstawą informacji geofizycznej zgromadzonej w CBDG są archiwalne dokumentacje z dziedziny geofizyki przechowywane w Narodowym Archiwum Geologicznym (NAG). Wyszukiwanie informacji o tych dokumentacjach możliwe jest za pomocą Aplikacja CBDG Dokumenty, po wybraniu w polu "Rodzaje" jednego z tych dotyczących geofizyki:

 • Opracowania geofizyczne,
 • Opracowania geoelektryczne,
 • Opracowania geofizyki otworowej,
 • Opracowania geotermiczne,
 • Opracowania grawimetryczne,
 • Opracowania magnetyczne,
 • Opracowania petrofizyczne,
 • Opracowania radiometryczne,
 • Opracowania sejsmiczne,
 • Opracowania spektrometryczne.

Dostępna publicznie Aplikacja CBDG Dokumenty posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania, co pozwala w łatwy sposób dotrzeć do informacji o archiwalnych opracowaniach geologicznych zgromadzonych w NAG i innych archiwach w Polsce.

Geofizyka wiertnicza

Ekran Przeglądarki profilowej Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze

Dane geofizyki wiertniczej są gromadzone w CBDG, w formacie LAS. Dane te obejmują karotaż i pomiary w otworach dla potrzeb sejsmiki. Dane ta są ściśle powiązane z Podsystemem CBDG Otwory.

Do CBDG przeniesiono dotychczas dane geofizyki wiertniczej z bazy GEOFLOG (ponad 800 otworów głębokich), a także dostępne w PIG-PIB dane o prędkościach średnich w otworach wiertniczych. W 2008 r. do CBDG trafiły pomiary karotażowe pozyskane w ramach tematu "Weryfikacja otworów 2008". System jest na bieżąco aktualizowany o nowe dane wpływające do NAG wraz z dokumentacją geologiczną.

Do przeglądania danych służy Przeglądarka profilowa, będąca komponentem Aplikacji CBDG Otwory wiertnicze. Prezentuje ona w graficznej formie w postaci krzywych karotażowych wybrane przez użytkownika wyniki pomiarów geofizycznych uzyskane z otworu wiertniczego.

Regulacje prawne nie zezwalają na publiczny, internetowy wgląd do niektórych danych pochodzących z otworów wiertniczych.

Pomiary petrofizyczne na próbkach skalnych

Ekran Aplikacji CBDG Analizy–Metadane Pomiary petrofizyczne to zbiór informacji o badaniach wykonanych na próbkach skalnych. Przechowywane one są w Podsystemie CBDG Analizy. Znajdują się tutaj między innymi wyniki pomiarów parametrów:

 • magnetycznych,
 • gęstościowych,
 • akustycznych,
 • elektrycznych,
 • przepuszczalności i porowatości,
 • promieniotwórczości,
 • sprężystości,
 • termicznych.

Sejsmika

Ekran Aplikacji CBDG Sejsmika W CBDG są gromadzone metadane o wykonanych w Polsce badaniach sejsmicznych 2D i 3D. Są to dane o badaniach wykonanych od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku. Aplikacja CBDG Sejsmika dedykowana dla danych sejsmicznych umożliwia wyszukiwanie i przegladanie w tabelach oraz na mapie informacji o wykonanych badaniach sejsmicznych.

Powierzchniowe pomiary geofizyczne

CBDG gromadzi powierzchniowe pomiary geofizyczne z następujących metod badawczych:

 • Grawimetria,
 • Areomagnetyka z obszaru Karpat i Sudetów,
 • Magnetotelluryka,
 • Magnetyka - składowa pionowa Z natężenia pola magnetycznego Ziemi,
 • Magnetyka - moduł T całkowitego pola magnetycznego Ziemi,
 • Sondowania geoelektryczne SGE.

Geofizyczne dane przestrzenne

Aplikacje mapowe

Ekran Portalu GEOLOGIA Ekran Aplikacji GeoLOG

Portal GEOLOGIA i Aplikacja mobilna GeoLOG udostępniają następujące warstwy informacyjne zawierające lokalizację pomiarów geofizycznych:

 • Dokumentacje geoelektryczne z bazy ARGEOL, prowadzonej w SEGI-PBG w latach 1994-97, oraz z pomiarów SGE zgromadzonych w CBDG,
 • Sejsmika 2D i 3D - metadane dotyczące badań sejsmicznych wykonanych w Polsce od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku do końca roku 2007,
 • Sondowania geoelektryczne SGE - informacje o wynikach sondowań geoelektrycznych
 • Pomiary magnetotelluryczne
 • Pomiary magnetyczne
 • Pomiary grawimetryczne
 • Morskie profilowania sejsmiczne

Ze względu na dużą liczbę obiektów (po około 800 000) na warstwach: "Pomiary magnetyczne" oraz "Pomiary grawimetryczne" i związany z tym długi czas generowania mapy, przeglądanie ich możliwe jest jedynie w większej skali, po wybraniu fragmentu obszaru Polski.

Usługi mapowe: WMS, WFS, REST API

Ekran Aplikacji CBDG GIS Serwer danych przestrzennych CBDG publikuje usługi mapowe zawierające informacje o badaniach geofizycznych w standardach: WMS, WFS i REST API. Do wyszukiwania i przeglądania mapowych usług sieciowych służy Aplikacja CBDG GIS. Z tak udostępnianych danych można korzystać w specjalistycznych aplikacjach obsługujących tego typu usługi sieciowe. Jest to również mozliwe za pomocą aplikacji CBDG: GeoLOG i GEOLOGIA. Lista usług mapowych z danymi geofizycznymi:

 • Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne
 • Geofizyka - sejsmika 2D i 3D.
 • Geofizyka - pomiary magnetotelluryczne
 • Geofizyka - pomiary magnetyczne (składowej pionowej Z i całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz pomiarów aeromagnetycznych)
 • Geofizyka - pomiary grawimetryczne
 • Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE

Dane do pobrania

Ekran Aplikacji CBDG Menedżer pobierania Informacje przestrzenne dotyczące badań geofizycznych można je pobrać w formacie SHP bez konieczności uzyskania zezwolenia na dostęp do informacji geologicznej. Pobieranie plików możliwe jest między innymi dla następujących geofizycznych warstw tematycznych przygotowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB:

GEOMIND - europejski portal geofizyczny

Ekran Portalu GEOMIND Zespół tworzący CBDG w ścisłej współpracy z innymi zakładami PIG-PIB brał czynny udział w międzynarodowym projekcie GEOMIND. Projekt był wykonywany przez konsorcjum złożone z 12 instytucji partnerskich z 9 krajów europejskich. W ramach tego projektu został uruchomiony internetowy wielojęzyczny portal integrujący dane geofizyczne pochodzące z zasobów poszczególnych krajów zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Przygotowane zostały także międzynarodowe standardy reprezentacji zarówno metadanych, jak i danych szczegółowych, co wspiera dalszą integrację i rozpowszechnianie europejskich czy globalnych zasobów geoinformacji. Projekt zamknięty, nieczynny.