Surowce - złoża, tereny i obszary górnicze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer
Surowce - koncesje/PRG na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin objętych własnością górniczą https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/surowce_mineralne/koncesje/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary przetargowe dla węglowodorów: 2016 (I runda), 2017 (II runda), 2018 (runda III), 2019 (runda IV), 2021 (runda V), 2022 (runda VI), 2023 (runda VII) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/konc_obsz_przetarg/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary perspektywiczne i prognostyczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/warstwa_normatywna_kopaliny/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary perspektywiczne i prognostyczne zweryfikowane https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/obszary_zweryfikowane/MapServer/WMSServer
Surowce - wody lecznicze, termalne i solanki https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mineralne/MapServer/WMSServer
Surowce - Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (MOEK) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/moek/MapServer/WMSServer
Surowce - odpady wydobywcze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/haldy/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - atlasy aglomeracji (nowe i aktualizowane) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/agi/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - atlasy aglomeracji https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/agi_mapy/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - Mapa Polski 1:50 000, plansze A i B https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/smgip50k/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - Mapa Polski 1:300 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/pmgip300k/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - Mapa Polski 1:500 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/mgip500k/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - otwory wiertnicze https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/atlas_gi_otwory/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/geoinz_wfm/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - uwarunkowania budowy dróg i linii kolejowych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/gi_dk/MapServer/WMSServer
Geologia inżynierska - obszary kolizyjności elementów zagospodarowania przestrzennego ze środowiskiem https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/konflikty_srodowisko/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - Głowne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/gzwp/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd): do 2015 r. (161), 2016-2021 (172), 2022-2027 (174) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - obiekty hydrogeologiczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/cbdh_otwory/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - monitoring wód podziemnych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mwp/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - zasoby dyspozycyjne - obszary bilansowe https://epsh.pgi.gov.pl/zasoby-obbil-wms/service.svc/get
Hydrogeologia - zasoby dyspozycyjne - dokumentacje hydrogeologiczne https://epsh.pgi.gov.pl/zasoby-dh-wms/service.svc/get
Hydrogeologia - Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP) - wydajność 1:50 000 https://epsh.pgi.gov.pl/mhpgupw-kompozycja-wydajnosc-wms/service.svc/get
Hydrogeologia - obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych (podtopienia) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Mapa geologiczna Bałtyku (Shepard) 1:200 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_shepard/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Mapa geologiczna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych 1:500 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_odkryta/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Mapa geologiczna Bałtyku (Folk) 1:200 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_folk/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Atlas litologiczny osadów powierzchniowych południowego Bałtyku 1:500 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_atlaslito/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Atlas geochemiczny południowego Bałtyku 1:500 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_atlasgeoch/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Profilowanie sejsmoakustyczne dna Bałtyku https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/neptun_geoecho/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Punkty poboru próbek z dna Bałtyku https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/gm_punkty/MapServer/WMSServer
Bałtyk - Mapa batymetryczna południowego Bałtyku 1:200 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geomorze/batymetria/MapServer/WMSServer/
Geofizyka - dokumentacje geofizyczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_doku_zasiegi/MapServer/WMSServer
Geofizyka - sejsmika 2D i 3D. https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/profile_2d_3d/MapServer/WMSServer
Geofizyka - pomiary magnetotelluryczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetotelluryka/MapServer/WMSServer
Geofizyka - pomiary magnetyczne (składowej pionowej Z i całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz pomiarów aeromagnetycznych) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetyka/MapServer/WMSServer
Geofizyka - pomiary grawimetryczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/grawimetria/MapServer/WMSServer
Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_sge_pkt/MapServer/WMSServer
Otwory wiertnicze CBDG https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WMSServer
Punkty badawcze CBDG https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/analizy_pkt_bad/MapServer/WMSServer
Jaskinie Polski CBDG https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WMSServer
Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi (SOPO) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/sopo_obszary/MapServer/WMSServer
Antropopresja https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/antropopresja/MapServer/WMSServer
Geochemia - dane podstawowe dla atlasów https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/atlas_geochem/MapServer/WMSServer
Geotermia płytka - dane z projektu Mapa Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej - MPGN (zakończenie 31.12.2022 r.) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/mpgn/MapServer/WMSServer
Geotermia płytka - TransGeoTherm - dane z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB oraz saksońskiej służby geologicznej (LfULG) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/transgeotherm/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski bez utworów kenozoiku 1:1 000 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgpbk1000k/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 500 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp500/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 1000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp1000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 2000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp2000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 3000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp3000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 4000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp4000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 5000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp5000/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski 1:500 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski 1:200 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp200k_a/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski bez osadów czwartorzędowych 1:200 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp200k_b/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) 1:50 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp50k/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) - skorowidz 1:50 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/skor_smgp/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) - punkty dokumentacyjne 1:50 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp_pktdok/MapServer/WMSServer
Mapa Litogenetyczna Polski (MLP) 1:50 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mlp50k/MapServer/WMSServer
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - skorowidz 1:50 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/mgsp50k_skorowidz/MapServer/WMSServer
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - użytkowanie terenu 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIUzytkTerenu/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - warunki podłoża budowlanego 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIWarPodlBud/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - naturalna bariera izolacyjna 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIINatBarIzol/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II) - potencjał radonowy 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIPotRadon/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - zwały odpadów mineralnych i osadniki 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIZwalyOsad/service.svc/get
Mapa geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - Szyby kopalniane 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIISzybyKop/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - źródła i obszary źródliskowe 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIZrodlaZrodlisk/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - zbiorniki retencyjne 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIZbReten/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - uzdrowiska i ich strefy ochronne 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIUzdrStrOchr/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - ujęcia wód i ich strefy ochronne 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIUjeciaStrOchr/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - leje depresji, wody kopalniane 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIILejeDepresji/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - projektowane obszary chronione 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIIProjObszChron/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP II, MGśP) - szlaki turystyczne 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspIISzlakiTuryst/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - użytkowanie terenu 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspUzytkTerenu/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - warunki podłoża budowlanego 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspWarPodlBud/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - składowanie odpadów 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspSklOdpadow/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - wody powierzchniowe i podziemne 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspWodyPowPodz/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - klasy czystości i jakości wód powierzchniowych 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspKlasyWodPow/service.svc/get
Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) - strefa wybrzeża morskiego 1:50 000 https://emgsp.pgi.gov.pl/mgspStrWybMors/service.svc/get
Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr (SMGT) - zakryta 1:10 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_a_zakryta/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr (SMGT) - odkryta 1:10 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_b_odkryta/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr (SMGT) - tektonika 1:10 000 https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_tektonika/MapServer/WMSServer
Geostanowiska https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WMSServer
Mapy geoturystyczne https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/geoturystyka/MapServer/WMSServer
Profilowanie inwestycji liniowych https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/pil/MapServer/WMSServer
Regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Solon i inni, 2018) https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/regiony_geograf/MapServer/WMSServer
{{item.name}}
REST  {{item.rest}}
WMS  {{item.wms}}
WFS  {{item.wfs}}
Skopiowano