Aplikacja GeoLOG

Ekran Aplikacji CBDG GeoLOG Aplikacja CBDG GeoLOG została stworzona specjalnie do korzystania na urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach. Aplikacja ta bazuje na usługach mapowych dostarczanych z największej bazy danych geologicznych – CBDG. Dzięki niej można dotrzeć do bardzo szczegółowych danych wprost z mapy, w dowolnym miejscu, w terenie, gdzie tylko jest dostęp do internetu.

Aby łatwiej było się poruszać w tak dużej ilości informacji, 70. mapy jakie aplikacja zawiera, zostały pozdzielone na 14 dziedzin tematycznych. Dodatkowo aplikacja posiada wyszukiwarkę map. Łącznie w Aplikacji CBDG GeoLOG dostępnych jest 222 warstw tematycznych, które można dowolnie łączyć, tworząc na ekranie różne kompozycje mapowe. Dla lepszego zobrazowania danych geologicznych użytkownik może wybrać jedną z 13. map podkładowych. Stworzoną w trakcie pracy kompozycję mapową można zapisać a także podzielić się nią w np. w serwisach społecznościowych.

Pod adresem https://geolog.pgi.gov.pl, w jednym miejscu mieści się ogrom wiedzy z wielu dziedzin geologii – efekt prac terenowych i szczegółowych badań wielu pokoleń geologów.

GeoLOG w Google Play GeoLOG w App Store Aplikacja CBDG GeoLOG dostępna jest także bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Aktualna wersja aplikacji w tych sklepach nie działa poprawnie i wymaga poprawek, które wkrótce zostaną wprowadzone.

Zawartość Aplikacji GeoLOG

1. Otwory wiertnicze, punkty badawcze

 • Otwory wiertnicze http://otwory.pgi.gov.pl
 • Obiekty hydrogeologiczne
 • Otwory geologiczno-inżynierskie
 • Punkty badawcze
 • Punkty dokumentacyjne SMGP

2. Kartografia geologiczna powierzniowa

 • Mapa geologiczna 1:1 000 000
 • Mapa geologiczna 1:500 000
 • Mapa geologiczna 1:200 000
 • Seryjne mapy arkuszowe 1:50 000 - skorowidz zbiorczy dla SMGP, MGśP i MHP
 • Mapa geologiczna 1:50 000 - Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) będąca podstawowym zasobem informacyjnym dla pozostałych map
 • Mapa litogenetyczna 1:50 000 (MLP)
 • Mapa geośrodowiskowa 1:50 000 (MGśP) - plansze A i B
 • Profilowania liniowe wzdłuż inwestycji infrastrukturalnych obrazujące stopień zgodność z SMGP
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT)

3. Kartografia geologiczna wgłębna

 • Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku 1:1 000 000 na podstawie mapy wykonanej pod redakcją naukową Ryszarda Dadleza, Sylwestra Marka i Jędrzeja Pokorskiego (2000).
 • Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1:750 000 na podstawie Atlasu geologicznego Polski pod kierunkiem naukowym Zbigniewa Kotańskiego (1997)
 • Mapa geologiczna 1:200 000 bez osadów czwartorzędowych
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) odkryta
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) tektonika

4. Geologia inżynierska

 • Otwory wiertnicze geologiczno-inżynierskie
 • Atlasy aglomeracji
 • Geologiczno-inżynierska mapa Polski 1:300 000
 • Geologiczno-inżynierska mapa Polski 1:500 000
 • Właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał

5. Hydrogeologia

 • Obiekty hydrogeologiczne
 • Monitoring wód podziemnych
 • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce
 • Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
 • Jednolite części wód podziemnych w podziale obowiązującym w aktualnym cyklu wodnym - do 2015 r. i na lata 2016 - 2021

6. Geofizyka

 • Sondowania geoelektryczne SGE - informacje o wynikach sondowań geoelektrycznych.
 • Dokumentacje geoelektryczne
 • Pomiary magnetotelluryczne
 • Pomiary magnetyczne
 • Pomiary grawimetryczne
 • Sejsmika 2D i 3D - metadane dotyczące badań sejsmicznych 2D i 3D wykonanych w Polsce od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku

7. Geologia morza

 • Linie i punkty dokumentacyjne
 • Batymetria
 • Mapa litologiczna Bałtyku
 • Mapa geologiczna Bałtyku
 • Mapa geologiczna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych
 • Skorowidz arkuszy map Bałtyku

8. Surowce mineralne

 • Złoża, tereny i obszary górnicze – Informacje na podstawie serwisu MIDAS http://midas.pgi.gov.pl, który jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski oraz ściśle z nimi związaną tematyką eksploatacji złóż.
 • Złoża wybilansowane - złoża wykreślone z krajowego bilansu zasobów złóż kopalin, dla których oznaczono źródło danych.
 • Obszary prognostyczne - obszary występowania kopalin eksploatowanych powierzchniowo, oraz wybranych kopalin eksploatowanych głębinowo, w których seria surowcowa ma znane parametry geologiczno-górnicze, właściwości jakościowe kopaliny i określone zasoby szacunkowe.
 • Obszary perspektywiczne - obszary występowania skał i naturalnych płynów, które mają cechy kopalin, a geologiczno-górnicze warunki nie wykluczają możliwości ich eksploatacji. Dla obszarów tych istnieją niepełne dane dotyczące parametrów geologiczno-górniczych i jakościowych serii surowcowej.
 • Obszary negatywnego rozpoznania - obszary, w których wykonane badania nie potwierdziły występowania serii surowcowej lub kopalina nie spełnia aktualnie obowiązujących kryteriów bilansowości.
 • Zweryfikowane obszary negatywnego rozpoznania – obszary, w których wykonane badania w ramach Mapy Geośrodowiskowej Polski nie potwierdziły występowania serii surowcowej lub kopalina nie spełnia aktualnie obowiązujących kryteriów bilansowości.
 • Zweryfikowane obszary prognostyczne – wybrane obszary zlokalizowane w rejonach bezkolizyjnych pod względem środowiskowo - infrastrukturalnym, dla których wykonane prace w ramach Mapy Geośrodowiskowej Polski (wiercenia i badania jakościowe) potwierdziły występowanie kopaliny spełniającej aktualnie obowiązujące kryteria bilansowości. Badaniami objęto obszary występowania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego i surowców ilastych ceramiki budowlanej.
 • Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (MOEK).
 • Miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin.
 • Koncesje/projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin objętych własnością górniczą:
  • Węgiel kamienny i metan z pokładów węgla
  • Kopaliny chemiczne, skalne, metale
  • Wody lecznicze, termalne i solanki
  • Węglowodory
 • Węglowodory - obszary przetargowe 2016 - (I runda), 2017 (II runda), 2018 (runda III), 2019 (runda IV), 2021 (runda V).
 • Odpady wydobywcze – informacje o składowiskach odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów.

9. Geochemia

 • Atlasy geochemiczne - dane podstawowe

10. Geotermia

 • Dane z projektu TransGeoTherm
  • Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 1800 h pracy pompy ciepła i do głębokości 30,70,100 lub 130m
  • Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 2400 h pracy pompy ciepła i do głębokości 30,70,100 lub 130m
  • Średnia wartość przewodności cieplnej skał [W/m*K] do głębokości 40, 70, 100 lub 130m

11. Geozagrożenia, antropopresja

 • Antropopresja - obiekty uciążliwe dla środowiska w tym składowiska odpadów http://antropopresja.pgi.gov.pl/
 • Mogilniki
 • Osuwiska i tereny zagrożone (SOPO) - zagrożenia wynikające z powierzchniowych ruchów masowych http://osuwiska.pgi.gov.pl/
 • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce – informacja o poddtopieniach
 • Obszary potencjalnej kolizyjności elementów zagospodarowania przestrzennego ze środowiskiem (geologia, obszary chronione)
 • Odpady wydobywcze – informacje o składowiskach odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów.

12. Georóżnorodność

 • Geostanowiska - informacje z Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski http://geostanowiska.pgi.gov.pl/
 • Jaskinie – zinwentaryzowane przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i zgromadzone w CBDG informacje o jaskiniach Polski http://jaskinie.pgi.gov.pl
 • Mapy geoturystyczne
 • Regiony fizyczno-geograficzne Polski - Na podstawie projektu „Weryfikacja przebiegu granic regionów fizyczno-geograficznych w formacie SHP (shapefile)”, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - PPIB, na podstawie ostatniego podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez prof. Jerzego Kondrackiego (1998, 2000) – informacja źródłowa

13. Mapy historyczne

 • Skorowidz map historycznych
 • Jean-Etienne Guettard (1715-1786) 1764 - Mapa mineralogiczna Polski (Carte Minéralogique de Pologne)
 • Stanisław Staszic (1775-1825) 1806 - Mapa geologiczna Polski, Mołdawii, Transylwanii oraz części Węgier i Wołoszczyzny (Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transylvaniae et partis Hungariae et Valachiae)
 • Schulze 1812 - Mapa mineralogiczna Gór Świdnickich (Mineralogische Karte von Schweidnitzer Gebirge)
 • Leopold von Buch (1774-1853) 1826 - Geologiczna mapa Niemiec. Wrocław (Geognostische Karte von Deutschland. Breslau)
 • Karl Lill von Lilienbach (1798-1831) 1830 - Mapa geologiczna Basenu Galicji i austriackiego Podola (Carte Geologique du Bassin de la Gallicie et de la Podolie Autrichienne)
 • Friedrich Gottlob Blöde (?–1866) 1830 - Mapa petrograficzna południowej Kielecczyzny (Petrographischer Charte von Demjeningen Theile von Pohlen welcher die Ubergangs-Gebirgs-Formation mit dem daran stossenden Flötzgebirge umfasst)
 • Georg Gottlieb Pusch (1790-1846)
  • 1836 - Ogólna mapa geologiczna Królestwa Polskiego i Galicji z przyległymi częściami Górnego Śląska, Węgier, Transylwanii , Mołdawii i Podola (Geognostische General-Karte von dem Konigreichen Polen und Galizien mit angrenzenden Theilen von Oberschlesien, Ungarn, Siebenbrgen, Moldau und Podolien)
  • 1837 - Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich między Sandomierzem a Małogoszczem (Geognostische Karte des Polnischen und Sandomirer Mittelegebirges, zwischen Sandomierz und Malogoszcz)
 • Rudolf von Carnall (1804-1874) 1854 - Mapa geologiczna Górnego Śląska (Geognostische Karte von Oberschlesien)
 • Ludwig Hohenegger (1807-1846)
  • 1861 - Mapa geologiczna Karpat Północnych na Śląsku i przyległych częściach Moraw i Galicji (Geognostische Karte der Nord Karpathen in Schlessien und den angrenzendem Theilen vou Maehren und Galizien)
  • 1867 - Mapa geologiczna dawnego obszaru Krakowa z przylegającą do niego południową częścią Galicji (Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau met dem südlich angrenzenden Theile von Galizien)
 • Jakub Stanowski (1818-1889), Albin Kohn (1820-1880), August Lubomęski (1820-1889) 1873 - Mapa Geologiczna Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • Karol Langie (1814-1889) 1874 - Mapa Geologiczna Królestwa Galicyi i Lodomeryi
 • Henryk Walter (1835-1921), Emil Habdank Dunikowski 1883 - Mapa geologiczna obszaru naftowego Karpat Zachodniogalicyjskich (Geologische Karte des Petroleum Gebietes der Westgalicischen Karpathen)
 • Emil Tietze (1845-1931)
  • 1887 - Mapa geologiczna okolic Krakowa (Geologische Karte der Umgebung von Krakau)
  • 1887 - Mapa geologiczna okolic Kraków-Chrzanów-Krzeszowice (Geologische Karte der Umgebung von Krakau-Chrzanów-Krzeszowice)
 • Tadeusz Wiśniowski (1865-1933) 1900 - Mapa Geologiczna Okolicy Krakowa
 • Viktor Uhlig (1875-1911) 1903 - Szkic tektoniczny Karpat (Tektonische Kartenskizze der Karpaten)
 • Józef Grzybowski (1869-1922) 1912 - Przeglądowa mapa geologiczna ziem polskich i obszarów sąsiednich

14. Podział administracyjny

 • Podział administracyjny - granice Polski, województwa, powiaty, gminy
 • Administracja geologiczna - pracownicy administracji geologicznej

Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego wczytania serwisów WMS z innych serwerów, takich jak np. https://geoportal.gov.pl

Instrukcja obsługi Aplikacji GeoLOG

Obsługa mapy

 • Kliknięcie, puknięcie w ekran, przytrzymanie i puszczenie, czyli zaznacz obiekty - zaznaczanie obiektów na mapie punktowo lub okręgiem. Rozmiar okręgu zależy od długości naciskania. Informacje o obiektach pojawią się w panelu Wyniki. Przy konkretnym obiekcie znajduje się tam link Pokaż na mapie i może być dodatkowy link Zobacz więcej prowadzący do innych dziedzinowych aplikacji z szerszym zakresem informacji o obiekcie.
 • Kliknięcie podwójne - powiększenie i wywołanie panelu informacyjnego jak wyżej
 • Rozciąganie i szczypanie dwoma palcami – powiększanie lub zmniejszanie skali mapy
 • Ciągnięcie - przesuwanie obrazu mapy.

Menu

 • Konfiguracja - wywołanie Panelu zarządzania mapami:
  • Dziedziny - bloki tematyczne, z łatwo dostępną podręczną informacją o zestawach mapowych.
  • Mapy – wybieranie usług mapowych do wyświetlenia. Okienko wyszukiwania na górze ułatwia wyszukanie odpowiedniej warstwy. W tej zakładce również zmienia się kolejność warstw. W tym celu należy nacisnąć i przez chwilę przytrzymać daną warstwę a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce.
  • Warstwy – włączanie i wyłączanie widoczności warstw wewnątrz usług mapowych oraz dostosowanie ich przezroczystości.
  • Podkłady – wybór mapy podkładowej spośród 13 różnych kompozycji.
 • Legenda - opisy obiektów widocznych na mapie
 • Wyszukaj miejsce - wyszukiwanie według: nazw geograficznych, kodów pocztowych, adresów pocztowych, współrzędnych. Przykłady:
  • Babia Góra,
  • 02-521,
  • Warszawa, ul. Rakowiecka 4,
  • Współrzędne N 52° 12' 32.112'', E 21° 00' 47.31'' na dwa sposoby:
  • minuty, stopnie, sekundy - zapis ciągły (DMS,S), czyli:
   521232.112 , 210047.31
  • stopnie - zapis dziesiętny (DD), czyli:
   52.208920100461484 , 21.013141715301572
 • Moja lokalizacja - za pomocą sygnału nawigacji GPS lub lokalnych sieci Wi-Fi aplikacja jest w stanie przesunąć i powiększyć obraz mapy do lokalizacji, w której się znajdujemy
 • Dodaj WMS- dodawnie nowej usługi WMS
 • Import ścieżek - import tras zarejestrowanych urządzeniami GPS w formacie .kml lub .gpx
 • Udostępnij - trzy sposoby podzielenia się mapą:
  • Gotowy kod do osadzenia mapy na dowolnej stronie www,
  • Link do mapy, który można np. wysłać e-mailem,
  • Opublikowanie aktualnie oglądanej mapy w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn
 • Moje mapy - zapisywanie kompozycji mapowej w postaci pliku konfiguracyjnego .json, który można będzie w przyszłości wczytać w tej samej zakładce.
 • Informacje - informacja o aplikacji i źródłach danych
 • Pomoc - informacja o funkcjach aplikacji
 • Zasady korzystania - warunki korzystania z publikowanych danych
 • Język / Language - przełączanie wersji językowej aplikacji
 • Kontakt - dane kontaktowe

Uwaga!

Widoczność obiektów na mapie - ze względu na dużą liczbę szczegółów lub bardzo dużą liczbę obiektów na niektórych warstwach, ich oglądanie jest możliwe tylko dla mniejszych fragmentów Polski, to znaczy w większych skalach.

Deklaracja dostępności

Informacja o dostępności aplikacji GeoLOG